Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym

Projekt “GODNA PRACA DLA PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH W POLSKIM SEKTORZE ROLNYM”, finansowany przez Norway Grants, skupia się na poprawie sytuacji pracowników sezonowych, zwłaszcza ukraińskich migrantów, zatrudnionych w polskim rolnictwie. Projekt ma na celu wyeliminowanie form wyzysku i zapewnienie godnych warunków pracy dla pracowników rolnych.

Wykorzystując doświadczenia zdobyte w poprzednich inicjatywach, zwłaszcza w zakresie dialogu społecznego w sektorze rolnym, Projekt ma na celu dostosowanie się do nowych wyzwań, jakie niesie konflikt na Ukrainie i wzrost liczby ukraińskich uchodźców w Polsce. Głównym celem projektu jest:

  1. ZAPEWNIENIE LEPSZYCH I GODNYCH WARUNKÓW PRACY: Projekt skupi się na poprawie warunków pracy pracowników migrujących, zwłaszcza pracowników sezonowych, z naciskiem na pracowników ukraińskich w sektorze rolnym.
  2. WZMOCNIENIE DIALOGU SPOŁECZNEGO: Projekt będzie działać na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego, włączając w to pracodawców, pracowników i instytucje rządowe, aby tworzyć bardziej sprawiedliwe i godne środowisko pracy dla migrantów.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone konkretne działania:

  • Analiza warunków pracy i potrzeb pracowników migrujących w sektorze rolnym.
  • Opracowanie i wdrożenie mechanizmów poprawy jakości zatrudnienia oraz zapewnienia godnych warunków pracy
  • Organizacja szkoleń i warsztatów na temat praw pracowników i obowiązków pracodawców.
  • Promowanie dialogu społecznego i wymiany informacji między pracownikami, pracodawcami i władzami lokalnymi.

W ramach Projektu „Godna praca pracowników migracyjnych w polskim sektorze rolnym” od czerwca 2023r. przeprowadzono szczegółowe badania oraz konsultacje z rolnikami i pracownikami migrującymi. Badania te miały na celu zrozumienie i ocenę warunków pracy oraz praw pracowników migrujących w polskim sektorze rolnictwa, a także zbadanie ogólnego obrazu przepływów migracyjnych w wyniku kryzysu na Ukrainie.

Trwający do września 2023 roku projekt badawczy pozwolił na zebranie cennych danych od 100 rolników i 200 pracowników migrujących na terenie całej Polski. Wyniki tych badań zostały zawarte w PUBLIKACJI EKSPERTA, która stanowi istotną podstawę dla dalszych działań oraz inicjatyw projektowych.

Pozyskane dane stanowią istotny wkład w zrozumienie wyzwań i szans związanych z migracją pracowników w rolnictwie oraz mogą przyczynić się do podejmowania bardziej świadomych i efektywnych działań na rzecz poprawy sytuacji pracowników migrujących.

W dniu 18 września 2023 roku odbyło się spotkanie eksperckie w ramach projektu “Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym”. Wydarzenie, które zgromadziło ekspertów z Polski i Norwegii, miało na celu analizę kwestii godnych warunków pracy dla pracowników migrujących w rolnictwie.

Spotkanie rozpoczął Grzegorz Wysocki, koordynator projektu, przewodniczący ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ROLNICTWA. Dokładnie przedstawił on założenia projektu i otworzył panel ekspercki.

Najważniejszym punktem spotkania było wystąpienie eksperta z Norwegii, Yaniny Unnli, reprezentantki LO NORGE, największej organizacji pracowniczej w Norwegii, która zaprezentowała wybrane praktyki norweskie związane z integracją pracowników migrujących oraz prawami pracowników migracyjnych w sektorze rolnym. Ekspertka pokazała dwie prezentacje multimedialne dotyczące tych zagadnień, w których podkreślała rolę dialogu społecznego w Norwegii w kontekście ochrony praw pracowniczych.

Po przerwie ekspertka FEDERACJI PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH Grażyna Spytek-Bandurska przedstawiła wstępne wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród polskich i ukraińskich pracowników sektora rolniczego. Omówiono negatywne zjawiska w sektorze oraz możliwości dialogu społecznego jako narzędzia wypracowania standardów godnej pracy w rolnictwie.

„Już na tym etapie można było wysnuć wiele interesów wniosków i rozpocząć wielowątkową dyskusję” skomentował ekspert z ramienia ZZPR Pan Paweł Galec. „W zakresie godnej pracy rozumianej jako zgodnej z przepisami opierającej się o sprawiedliwe i odpowiednie warunki pracy związki zawodowe mają szerokie możliwości prawno-organizacyjne. To właśnie organizacje związkowe reprezentują osoby zatrudnione bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Podmioty te są właściwe w zakresie współuczestniczenia w tworzeniu korzystnych warunków pracy bytu. Jestem przekonany, że wyniki ankiet mogą okazać się niezwykle pomocne dla organizacji działających w sektorze rolniczym w zakresie wzrostu uzwiązkowienia oraz obrony praw pracowników migrujących” dodał.

Spotkanie zakończyło się dyskusją w gronie uczestników między innymi ekspertki POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW MIGRACYJNYCH Pani Alicji Rzeczkowskiej. Było to ważny krok w realizacji projektu.

Komentarze zostały zablokowane.