Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny

Projekt ma na celu znalezienie sposobów dzięki którym zainteresowane strony w sektorze rolnym mogą osiągnąć godne warunki pracy dla pracowników, jednocześnie budując wspólną wizję zrównoważonego rolnictwa poprzez dialog społeczny. W tym celu projekt planuje powołanie komitetów ds. godnej pracy oraz nowych dwustronnych i trójstronnych form dialogu społecznego. Inny ważny cel to tworzenie narzędzi do monitorowania negatywnych zjawisk dotyczących pracowników migrujących w sektorze rolnym poprzez komitety godnej pracy.

O projekcie

Promotor projektu: Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa

Tytuł projektu: “Godna praca dla pracowników rolnictwa poprzez dialog społeczny”/”Decent Work for Agriculture Workers through Social Dialogue”

Czas trwania projektu: 01.05.2020 – 31.08.2022

Projekt realizowany ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny- Godna Praca”.

Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue—decent-work/2014-2021/

Pracownicy w sektorze rolnym są narażeni na wysokie ryzyko wyzysku i niewłaściwe warunki pracy z powodu braku godnych standardów dla pracowników sezonowych oraz pozostałych pracowników w niestabilnym sektorze zatrudnienia jakim jest rolnictwo.

Wyzwanie stanowią liczne problemy takie jak:
niewystarczająca wiedza pracowników w sektorze rolnym – pracowników sezonowych

  • zmiany demograficzne
  • obszary ubóstwa które sprzyjają wykorzystywaniu i braku godnych warunków pracy wśród pracowników

Projekt proponuje szereg działań i wydarzeń zapewniających godną pracę oraz wzmocnienie ochrony socjalnej sektora rolnego.

Rzuca on wyzwanie brakowi standardów godnych warunków pracy w sektorze rolnym: zasięg rolniczych związków zawodowych jest niski, wysoki natomiast jest wskaźnik pracy dorywczej i pracy nierejestrowanej, wskaźnik pracowników zagranicznych oraz udziału w zatrudnieniu pośredniczących agencji rekrutacyjnych. Opracowanie wspólnych ram zgodności może wzmocnić ogólne standardy i samoregulację w sektorze.

Celem projektu jest:

  • znalezienie sposobów dzięki którym zainteresowane strony w sektorze rolnym mogą osiągnąć godne warunki pracy dla pracowników, jednocześnie budując wspólną wizję zrównoważonego rolnictwa poprzez dialog społeczny. W tym celu projekt planuje powołanie komitetów ds. godnej pracy oraz nowych dwustronnych i trójstronnych form dialogu społecznego.
  • zwiększenie informacji i wiedzy pracowników w sektorze rolnym

Spotkania online komitetu trójstronnego

W spotkaniu komitetu trójstronnego (7.03.2022 oraz 9.03.2022) wzięli udział zarówno przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców jak i przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Oświaty i Polityki Społecznej – p. Ireneusz Leśnikowski.

Przewodniczący ZZPR, p. Grzegorz Wysocki przedstawił wszystkim tematykę projektu i pokrótce omówił jakie działania zostały przeprowadzone w ramach projektu.

Ekspert w projekcie p. Marta Guth omówiła wyniki ankiet, które miały na celu wskazanie problemów pracowników w sektorze rolnictwa.

Badania ankietowe po raz kolejny stały się punktem wyjściowym do ożywionej dyskusji.

Podczas spotkań komitetu trójstronnego omówiono m.in. problem wyłączenia prawa do stawki godzinowej, umowę w ramach pracy pomocnika rolnika przy zbiorach, problem nadużywania umów nieoskładkowanych. Został podjęty temat pracy sezonowej w kontekście BHP oraz dyrektywy o pracownikach sezonowych.

Pomimo odrębnych punktów widzenia na przedstawione problemy zgromadzeni podkreślali, że wymiana podglądów prowadzi do zrozumienia argumentów innych osób, co długofalowo przyniesie korzyści nie tylko dla tego projektu.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników sektoru rolnictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ankiet.

Wizyta studyjna w Oslo (Norwegia)

W dniach 10-13.04.2022r odbyła się wizyta studyjna z Oslo (stolica Norwegii) trenerów projektu z przedstawicielami SOLIDARITET NORGE. Strona polska uzyskała wszystkie dane dotyczące podsumowania projektu.

Poniżej prezentujemy dokumentację zdjęciową spotkania:

Komentarze zostały zablokowane.